Werelddelen

De Stichting Werelddelen is in het najaar van 2020 opgeheven. Ik heb de voorraad kaarten en publicaties overgenomen. Bestel door een mailtje te sturen naar jan@bureauverantwoord.nl met vermelding van naam en volledig adres. De vermelde prijs is exclusief verzendkosten.

KAARTEN

Set van 5 kaarten, afmeting kaart 14 x 14 cm

Stel zelf je set samen

7 euro (inclusief vijf enveloppen)

Kaart 1 take 1
Kaart 2 tandenborstel
Kaart 3 halsketting
Kaart 4 bloemenkrans
Kaart 5 Zonnestraal
Kaart 6 Lach
Kaart 7 geluk
Kaart 8 verwondering
Kaart 9 wens
Kaart 10 tevreden

——————————————————————————————————————————-

PUBLICATIES

John Habets
Uitgever: Stichting Werelddelen
ISBN: 978-90-820608-3-6
2019

Paperback 112 pag.
Prijs € 5,00

De wereld verkeert in een diepe crisis. Groei wordt gezien als dé motor achter (economische) ontwikkeling. Er zijn echter grenzen aan de groei. Dit uit zich op velerlei gebied; van milieuvervuiling en klimaatverandering tot de uitputting van grondstoffen en water- en luchtverontreiniging. Steeds meer grenzen worden overschreden; ten koste van het goede leven van mensen en de draagkracht van de planeet. Zo worden met de snelle teloorgang van het Amazone-regenwoud de ‘longen van de wereld’ ernstig aangetast. Een snelle uitputting van de grondstoffenvoorraad uit zich nu al in conflicten tussen landen. En een achteruit hollende biodiversiteit komt tot uitdrukking in het in snel tempo uitsterven van soorten. Toenemende waterschaarste is er bovendien debet aan, dat een steeds groter deel van de wereldbevolking onvoldoende toegang heeft tot schoon drinkwater. En dit alles is nog maar het topje van de ijsberg. Feit is ook, dat de revenuen van de op zich al onhoudbare groei ook nog eens uiterst ongelijk verdeeld zijn. Een handjevol mensen heeft evenveel geld ter beschikking als de armste helft van de wereldbevolking samen. En dit terwijl maar liefst 10 procent van de wereldbevolking kampt met honger en ondervoeding.

Duidelijk is, dat met het onverkort vasthouden aan de huidige ‘groei met oogkleppen’ de toekomst van de wereld op het spel wordt gezet. Wat zijn de mondiale uitdagingen waar we voor staan? Wat moet er groeien? Voor welke wereld kiezen we? Deze vragen staan in dit boek centraal. In deel II van ‘NAAR EEN NIEUWE WERELD’, dat zich in 2035 situeert, wordt de lezer meegenomen naar de wereld van morgen, die stilaan groeit, mede dankzij de inspanningen van de Verenigde Naties, de vele ngo’s, die de wereld rijk is en allerlei particuliere initiatieven van onderop.

‘NAAR EEN NIEUWE WERELD
’ schetst de contouren van deze nieuwe wereld, die zich tegen de verdrukking in aan het ontwikkelen is; met waarden als (gelijk)waardigheid, solidariteit, samenwerking, verbondenheid en samen delen als uitgangspunt.

—————————————————————————————————————————-

De WERELD achter ons VOEDSEL

Uitgever: Stichting Werelddelen
ISBN: 978-90-820608-2-9
Paperback 72 pag.
Oktober 2016
Prijs € 5,00

Kunnen we op een duurzame manier de wereldbevolking voeden in harmonie met de natuur en de draagkracht van de aarde? Deze vraag staat centraal ‘DE WERELD achter ons VOEDSEL’.

‘De WERELD achter ons VOEDSEL’ schetst een beeld van de belangrijkste feiten, cijfers en prognoses op het gebied van de voedselvoorziening, nu en in de toekomst. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de wereldvoedselvoorziening en hoe deze zich ontwikkelt. In samenhang bezien wordt zo inzichtelijk waar het in essentie mis gaat en belangrijker nog, hoe het anders zou kunnen.

Volgens prognoses groeit de wereldbevolking van 7,3 miljard nu naar ruim 9,8 miljard mensen in 2050: een stijging van ruim 30% in minder dan 35 jaar. Ook de gemiddelde levensverwachting van de wereldbevolking stijgt en steeds meer mensen in opkomende landen kunnen zich, door de toenemende welvaart, een voedingspatroon veroorloven met meer vlees en zuivelproducten. De vraag naar voedsel, energie, water en grondstoffen zal de komende decennia dan ook flink toenemen.

De productie van méér voedsel lijkt op het eerste gezicht dé oplossing om de voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking veilig te stellen. Tegelijkertijd is realiteit, dat we tegen steeds meer grenzen aanlopen. Uit onderzoek blijkt dat de wereldbevolking nu al het equivalent van anderhalve Aarde gebruikt om op het huidige welvaartsniveau te blijven. De draagkracht van de Aarde wordt daarmee ruimschoots overschreden. We zullen dus uiterst zorgvuldig met onze middelen moeten omgaan.

Als mensheid teren we snel in op onze reserves. Doorgaan zoals nu is dan ook geen optie. De wereld is gewoon te klein om het westerse voedingspatroon (inclusief veel vlees en zuivel) te exporteren naar de rest van de wereld. We zullen een evenwicht moeten vinden tussen het vergroten van de voedselproductie en het leefbaar houden van de Aarde voor volgende generaties. En het positieve achter dit alles is: het kán. Er zijn geweldige mogelijkheden om veel meer mensen te voeden met eenzelfde niveau van productie van gewassen; door het tegengaan van verspilling, het veranderen van eetpatronen en het voorkomen dat de productie van biobrandstoffen ten koste gaat van de voedselvoorziening.  

——————————————————————————————————————————-


DE VOEDSELPARADOX
Uitgever Stichting WereldDelen
Paperback 196 pag.
2013

Prijs € 5,00

In dit boek nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de lezer mee naar de ondoorzichtige wereld van
DE VOEDSELPARADOX.
De wereld waarin zowel sprake is van grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor zelfs een groeiende wereldbevolking.

DE VOEDSELPARADOX legt de belangrijkste gebreken bloot van de hedendaagse marktgeoriënteerde ‘ieder voor zich’-samenleving, die ‘de economie’ en ‘de markt’ centraal stelt en waarin mensen in feite veroordeeld zijn tot kritiekloos ‘meedoen’. Een wereld, waarin uitsluiting en afwenteling deel uitmaken van het heersende economische en politieke systeem, dat de rekening eenzijdig legt op het bordje van de op afstand geplaatste en langs de zijlijn staande belastingbetaler en die ten koste gaat van de allerarmsten, toekomstige generaties en de leefbaarheid op de planeet.

DE VOEDSELPARADOX schetst ook contouren van een andere wereld: de wereld waarin ménsen ertoe doen en de dominantie van markten verleden tijd is. Een wereld waarin de relatie tussen mensen rust op een uniek stelsel van mensenrechten dat er in feite al langere tijd is. Waarin voedsel voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling wordt tegengegaan. Een wereld waarin meer aandacht is voor toegang tot land en voedsel voor de allerarmsten, de ontwikkeling van lokale voedselvoorzieningen en gemeenschapszin.

Een andere wereld is mogelijk! Dat is de boodschap van tal van maatschappelijke organisaties die zich niet herkennen in het huidige marktdenken dat de koers van veel regeringen bepaalt.
De boodschap van dit boek gaat nog een stapje verder: een andere wereld, ze is er al. Ze moet alleen nog ontdekt en omarmd worden.

INHOUD
VOORWOORD ǀ 5
INLEIDING ǀ 9
BONDGENOOTSCHAPPEN SMEDEN ǀ Susan George ǀ 29
HET DELEN VAN MACHT ǀ Francine Mestrum ǀ 37
VOLLE TANKS, LEGE MAGEN ǀ Barbara van Paassen ǀ 49
NAAR EEN NIEUWE LANDBOUW ǀ Jan Douwe van der Ploeg ǀ 61
HET RECHT ANDERS TE ZIJN ǀ Nellie Werner ǀ 73
GENOEG VOEDSEL VOOR IEDEREEN IS EEN KEUZE ǀ Prem Bindraban ǀ 83
STEMMEN DIE NIET GEHOORD WORDEN ǀ Esther de Haan ǀ 95
HET RECHT OP VOEDSEL WAAR MAKEN ǀ Otto Hospes ǀ 103
WAT VOOR WERELD WILLEN WE? ǀ Hans Achterhuis ǀ 115
NAAR EEN POLITIEK VAN HET ECHTE LEVEN ǀ Raj Patel ǀ 129
NAAR EEN ECONOMIE VAN ECHTE WELVAART ǀ David Korten ǀ 139
EEN KIJKJE IN DE SPIEGEL VAN DE RISICOMAATSCHAPPIJ ǀ Dirk Geldof ǀ 151
HET CONCRETE LEVEN TOT UITGANGSPUNT NEMEN ǀ Diana Skelton ǀ 167
NAAR EEN ETHIEK VAN VERBONDENHEID ǀ Peter Tom Jones ǀ 181
DANKWOORD ǀ 195
—————————————————————————————————————–

DE WERELD OP ONS BORD
op zoek naar eerlijk voedsel voor iedereen

Prijs € 3,00

In DE WERELD OP ONS BORD wordt het wereldvoedselvraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Aan de orde komen onder meer:- De wereldvoedselproductie
– De opmerkelijke rol van vlees, vis en soja
– De ongeziene neveneffecten van biobrandstoffen
– Hoe voedsel is ingebed in het vrije marktsysteem
– De druk op lokale voedselvoorziening
– De werkelijke prijs van voedsel
– Verborgen kosten voor de consument en grenzen die systematisch worden overschreden. Deze aspecten worden met elkaar in samenhang gebracht en gerelateerd aan het recht op voedsel.

———————————————————————————————————————-

WAARDE(N)VOLLE WERELD

John Habets
Paperback 216 pag.
ISBN: 978-90-820608-1-2
Uitgever: Stichting WereldDelen
Prijs € 5,00

“Ze negeren ons”, “Ze willen ons niet kennen”.Deze woorden vormen de grondtoon van WAARDE(N)VOLLE WERELD, dat als ondertitel heeft ‘Hoe mensen en wezenlijke waarden ongemerkt uit het zicht verdwijnen’.

Veel mensen en allerlei wezenlijke waarden worden in de huidige marktsamenleving buitengesloten, Het is o.m. de politiek, die mensen over het hoofd ziet en negeert. In het kader van dit boek gaat het vooral om organisaties en mensen, die zich inzetten voor het behoud en herstel van natuur en milieu, voor voedselsoevereiniteit, voor ‘democratie van onderop’ of voor inheemse volksstammen, die in hun bestaan bedreigd worden. Om actieve (groepen) burgers ook, die hun stem laten horen: over mensenrechten, die met voeten worden getreden, over het milieu dat in zijn voegen kraakt, over mensen in armoede, die een menswaardig bestaan moeten ontberen.

In WAARDE(N)VOLE WERELD gaat de auteur op zoek naar verklaringen voor het waarom van deze vorm van verblinding, die mensen buiten beeld plaatst en ervoor zorgt, dat wezenlijke maatschappelijke waarden slechts zeer beperkt worden waargenomen. Als invalshoek neemt hij daarbij de natuur/het milieu. Als wordt doorgegaan op de huidige voet krijgen de jongeren van nu en hun kinderen en kleinkinderen te kampen met de gevolgen van klimaatverandering, die het leven op Aarde alles behalve prettig zullen maken. Daaronder een gemiddelde temperatuurstijging van 4 tot 6 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw, en de teloorgang van de oceanen, het grootste ecosysteem dat de wereld rijk is; met alle gevolgen van dien. Klimaatwetenschappers spreken in dit verband van ‘een regelrechte catastrofe’.

Waarom blijven overheden desondanks vooral kiezen voor doorgaan op dezelfde voet en het naar de toekomst verschuiven van allerlei noodzakelijke (milieu)maatregelen? 
Dit is de vraag die de auteur zich stelt. Allerlei uitsluitingmechanismes passeren de revue. Ook stuit de schrijver op een (denk)kader, dat de waarneming van mensen kleurt en beperkt. Maatschappijen hebben als gevolg van wat de econoom Karl Polanyi ‘de grote transformatie’ noemt, ongemerkt een ingrijpende wijziging ondergaan. De economie: daar draait het om. Van overheden wordt een terughoudende rol verwacht, wat o.m. tot uitdrukking komt in de privatisering van allerlei overheidstaken en de afschaffing van allerlei regels. Laat de markt z’n werk maar doen; dan komt alles goed, is de overtuiging. Realiteit is ondertussen, dat door deze eenzijdige focus op economie, samenlevingen uit elkaar groeien en zelfs tegenover elkaar komen te staan. Dat wordt in de hand gewerkt, betoogt de auteur, door een weinig gezien en onderschat mechanisme in de economie, dat ‘externaliteiten’ wordt genoemd. Als gevolg hiervan worden allerlei kosten niet doorberekend in de prijs van producten; ten koste van samenlevingen. Ook worden allerlei maatschappelijke waarden veronachtzaamd. Die tellen in de economie gewoon niet mee. Onder invloed van deze in het systeem ingebakken ‘uitsluiting van kosten en waarden’ en de groeidwang, waar sprake van is, kwijnt ons gemeenschappelijk erfgoed weg, verdwijnen oerbossen in snel tempo, worden de oceanen leeggeroofd, grondstoffen in snel tempo opgemaakt en vindt er landroof plaats, waarbij mensen van hun geboortegrond worden verjaagd. Dit alles draagt bij aan de ‘ontwaarding van de wereld’, die zich in snel tempo voltrekt. Een ontwaarding, die kan worden gestopt: door het in ere herstellen van juist deze wezenlijke waarden.

WAARDE(N)VOLLE WERELD is naast een ‘wake up call’ een oproep tot het ondersteunen van organisaties en initiatieven van mensen die bijdragen aan een wereld die duurzaam en toekomstbestendig is. Een waardenvolle wereld waarin iedereen meetelt en die niemand achterlaat.

Over de auteur Van de hand van John Habets verscheen eerder het boek ‘Over zelfgemaakte drempels’ (2008). Samen met Henk Gloudemans van Stichting WereldDelen verzorgde hij tevens de redactie van een drietal boeken met interviews, getiteld: ‘Eén wereld, één mensheid’ (1999), ‘Gezichten van globalisering’ (2005) en ‘De voedselparadox’ (2013).

—————————————————————————————————————————–

Placemat A3 formaat € 0,40